Status
Ikke registrert
Pris
krkr 1250

Systemrevisjon for offentlige anskaffelser

Systemrevisjon gir et bilde av om og på hvilken måte virksomheten har innrettet seg for å etterleve kravene som knytter seg til offentlig anskaffelse. Det gjøres ved å gjennomgå skriftlig dokumentasjon og intervjue ledere og ansatte som arbeider med anskaffelser.

Systemrevisjon gjøres internt og av eksterne aktører (feks Revisjonen). Ved ekstern gjennomgang gjøres gjerne stikkprøver og det gjøres avklaringer om rutiner og prosedyrer er kjent og etterleves i praksis, og om de er effektive i forhold til oppgaven eller problemet som skal løses. I tillegg til å avdekke svikt. kan den eksterne revisjonen avdekke uheldige forhold som på sikt kan medføre et problem for rettssikkerhet eller forsvarligheten av den offentlige anskaffelsen og dermed forebygge brudd på lover og forskrifter.

Et kvalitetssystem danner grunnlaget for innkjøpsstyring, og dermed hvordan dere kontinuerlig jobber med å forbedre sine innkjøpsrutiner. Et velfungerende kvalitetssystem er en forutsetning for god virksomhetsstyring.

Om dette kurset

Dette kurset er den åttende modulen i kursrekken om offentlige anskaffelser. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Hver modul går gjennom sentrale element knyttet til offentlig anskaffelse. Ved å gå gjennom hele kursrekken vil du være godt forberedt til å arbeide med innkjøp. Kursrekken kan også hjelpe deg til å ta den offentlige sertifiseringstesten (SOA). Dette kurset (kurs nummer 8) kan tas uavhengig av de andre modulene.

Dette kurset er en del av kursserien om offentlige anskaffelser. Kurset bygger på lover og forskrifter knyttet til offentlig anskaffelse. Ytterligere dokumentasjon kan du finne på ” Fagsider om offentlige anskaffelser”