Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Etter lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 med tilhørende forskrifter er det krav til planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser.

Offentlige virksomheter må følge noen grunnleggende prinsipper og krav til prosedyrer ved planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Gjennomføring av offentlige anskaffelser er regulert i anskaffelsesloven.

Offentlig anskaffelse

«Offentlig anskaffelse» er kjøp av varer og tjenester til statsetater, kommuner og offentlig kontrollerte foretak. Betegnelsen kommer fra EØS-basert regelverk. Innkjøp skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og skal skje forretningsmessig etter konkurranse og under iakttakelse av gjennomsiktighet og effektiv etterprøvbarhet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel både for å sikre at offentlige midler brukes riktig, og for å bidra til innovasjon og effektivisering i norsk næringsliv slik at det kan bli mer omstillings- og konkurransedyktig. Kostnadene ved å gjennomføre anskaffelser er høye i Norge, både på oppdragsgiver- og leverandørsiden. Offentlige anskaffelser skal bidra til å løse andre viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Opplæring

Et godt regelverk kan ikke alene sikre gode, effektive offentlige anskaffelser. Til det trengs det gode og profesjonelle oppdragsgivere. For å kunne bli en god og profesjonell oppdragsgiver, trengs både erfaring og opplæring (se NIDECON kurs…). Det er også viktig at regelverket, og andre føringer, ikke er for detaljerte, men gir rom for å utøve et godt innkjøpsfaglig skjønn. På denne måten gis offentlige virksomheter mulighet til å foreta riktige prioriteringer, slik at virksomhetens behov for kvalitative gode ytelser til riktig pris blir oppnådd, samtidig som de opptrer miljøvennlig og etisk forsvarlig.

Regelverk

Et nytt og forenklet anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017. Regelverket setter viktige krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige kontrakter skal gjennomføres.

Dei fleste offentlige oppdragsgiver må følge det som ligger i forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974. Unntak finnes blant annet innen forsyningssektoren og innen konsesjonssektoren: slike unntak fra lov om offentlige anskaffelser er regulert i andre lover og forskrifter.

I tillegg til lov og forskrift om offentlige anskaffelser må en i forbindelse med anskaffelser følge reguleringer i andre lover og forskrifter som forvaltningsloven og forskrift om lønns -og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008.

Klage

Det er en egen klagenemnd for behandling av klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ble etablert 1. januar 2003. Bakgrunnen for opprettingen var å gjøre det raskt og rimelig for leverandører å få avgjort tvister med offentlige oppdragsgivere om brudd på annskaffelsesregelverket.

Miljø

Anskaffelsesregelverket stiller krav til ivaretakelse av klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Det finnes gode, og mindre gode, måter oppdragsgiverne kan følge opp disse forpliktelsene på. Effektiv ressursbruk forutsetter at gevinsten av å sette krav til klima og miljø er større enn de økte kostnadene det innebærer. For at offentlige anskaffelser skal bli et effektivt miljøpolitisk virkemiddel, er det viktig at oppdragsgiverne har overordnede planer og strategier for å ta klima- og miljøhensyn i sine anskaffelser, og at innkjøperne har kompetanse til å stille gode krav og vurdere klima- og miljøeffekten i de ulike tilbudene.

NIDECON Consulting arbeider med bærekraft og miljø…