Personvern for å ha eget privatliv i fred

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Hva er personvern?

Personvern kan defineres og beskrives på ulike måter. Uansett hvilken innfallsvinkel man velger, står det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred sentralt. Personvern er derfor nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse.

Helseopplysninger og personvern

Helseopplysninger er sensitive personopplysninger, og det påhviler en streng taushetsplikt for enhver som får kjennskap til helseopplysninger. Bare de som har behov for tilgang til taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med sine arbeidsoppgaver har tilgang. Taushetsplikten for helseopplysninger innebærer ikke bare en plikt til ikke å spre opplysninger, men også en aktiv plikt til å hindre at andre får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. Helseregisterloven har i tillegg en bestemmelse som setter et forbud mot urettmessig å tilegne seg helseopplysninger. 

Hvem eier personopplysninger om deg?

Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger, herunder ha rett til å få vite hvilke opplysninger andre kjenner til om en selv og hva de brukes til. Dette omtales ofte som personopplysningsvern, og det er primært denne dimensjonen som er underlagt omfattende lovregulering gjennom blant annet personopplysningsloven, helseregisterloven og regler om taushetsplikt. Men også personvern mer generelt er underlagt rettslig beskyttelse, for eksempel gjennom straffelovens regler om vern av privatlivets fred.

Personopplysninger om deg er dine egne, og personopplysningsloven gir deg mange rettigheter for at du skal kunne verne om disse opplysningene dine. 

  • Du kan be om en kopi av alle opplysningene vi har om deg
  • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feil eller misvisende
  • I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv
  • I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg, eller du kan protestere mot at vi behandler opplysninger om deg.
  • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger.

 

Kurs om personvern